reward รายละเอียดงาน

การประชุมวิชาการความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพไมซ์เพื่อสังคม BCG (Sustainability for Tourism, Agriculture and Bio-industry (S-TAB) Conference: MICE for BCG Society) จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพหลัก และมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 1)เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ประมงและการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา และการท่องเที่ยว กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอด พัฒนาและบูรณาการการศึกษาวิจัย 2)เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมงและการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา และการท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม S-CURVE ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนบน 3)สร้างเครือข่ายนักวิจัยและสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรม S-CURVE ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอนาคต 4)ประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เข้างาน เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น

“ กดปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียน”


calendar ตารางงาน

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน

user ประวัติวิทยากร

heart สนับสนุนโดย

location แผนที่การเดินทาง

ติดต่ออีเว้นท์

เส้นทางสู่สถานที่

  • แท็กซี่
    โรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • รถไฟฟ้า
    20 นาที จาก สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี
  • เดินเท้า
    10 นาที จาก สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดสถานที่