reward Event Detail

การประชุมวิชาการความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพไมซ์เพื่อสังคม BCG (Sustainability for Tourism, Agriculture and Bio-industry (S-TAB) Conference: MICE for BCG Society) จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพหลัก และมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 1)เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ประมงและการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา และการท่องเที่ยว กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอด พัฒนาและบูรณาการการศึกษาวิจัย 2)เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมงและการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา และการท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม S-CURVE ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนบน 3)สร้างเครือข่ายนักวิจัยและสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรม S-CURVE ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอนาคต 4)ประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เข้างาน เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น

“ กดปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียน”

calendar Agenda

Choose location to display agenda

user Meet our speaker

heart Supported by

location How to get there

Event contact

Direction to Venue

  • Taxi
    โรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อห้องประชุม ศรีวิชัย AB ระบุชั้น 2
  • BTS
    20 นาที จาก สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี
  • By foot
    10 นาที จาก สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี

Venue detail