reward รายละเอียด

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการให้บริการภาครัฐ เรื่อง “4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล” วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 – 15:00 น. ณ ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

calendar ตารางงาน

เลือกสถานที่เพื่อแสดงตารางงาน
 • 09:00 am - 10:00 am 60 นาที

  ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ/รับประทานอาหารว่าง

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 09:00 am - 10:00 am

  ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ/รับประทานอาหารว่าง

 • 10:00 am - 10:10 am 10 นาที

  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและชมนิทรรศการ

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 10:00 am - 10:10 am

  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและชมนิทรรศการ

 • 10:10 am - 10:15 am 5 นาที

  ชมวีดิทัศน์

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 10:10 am - 10:15 am

  ชมวีดิทัศน์

 • 10:15 am - 10:50 am 35 นาที

  รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง นโยบายภาครัฐสู่การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวก เพื่อประชาชน

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 10:15 am - 10:50 am

  รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง นโยบายภาครัฐสู่การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวก เพื่อประชาชน

 • 10:50 am - 11:00 am 10 นาที

  รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ.ร. ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานนำร่องในการพัฒนา การออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 10:50 am - 11:00 am

  รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ.ร. ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

 • 11:00 am - 12:00 pm 60 นาที

  การเสวนาหัวข้อ สะท้อนมุมมองภาครัฐ-เอกชนสู่บริการภาครัฐในโลกยุคดิจิทัล

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 11:00 am - 12:00 pm

  การเสวนาหัวข้อ สะท้อนมุมมองภาครัฐ-เอกชนสู่บริการภาครัฐในโลกยุคดิจิทัล โดย - นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. - ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย - นางพรรณแข นันทวิสัย ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) - นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 • 12:00 pm - 12:15 pm 15 นาที

  การแถลงข่าวเรื่อง บริการภาครัฐฉับไว ได้ด้วยมาตรฐานเอกสารราชการแบบดิจิทัล

  place ห้องอยุธยา ชั้น 8
  clock 12:00 pm - 12:15 pm

  การแถลงข่าวเรื่อง บริการภาครัฐฉับไว ได้ด้วยมาตรฐานเอกสารราชการแบบดิจิทัล โดย สำนักงาน ก.พ.ร. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องอยุธยา ชั้น 8 (เฉพาะสื่อมวลชน)

 • 12:00 pm - 01:00 pm 60 นาที

  รับประทานอาหารกลางวัน

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 12:00 pm - 01:00 pm

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 01:00 pm - 03:00 pm 120 นาที

  ชมนิทรรศการนำเสนอผลงาน/ให้คำปรึกษาหน่วยงานพัฒนา e-document

  place ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
  clock 01:00 pm - 03:00 pm

  - ชมนิทรรศการนำเสนอผลงาน - การให้คำปรึกษาหน่วยงานพัฒนา e-Document - รับสมัครหน่วยงานนำร่องพัฒนาคู่มือสำหรับประชาชนในรูปแบบ infographic

heart สนับสนุนโดย

location ติดต่อ