reward Event Detail

Pre-Funtion Phitsanulok, the golden age of regional events, know first, move first

calendar Agenda

Choose location to display agenda
 • 12:30 pm - 01:00 pm

  Register

  place King Naresuan Exhibition and Convention Center, ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

 • 01:00 pm - 01:05 pm

  Moderator Introduce

  place King Naresuan Exhibition and Convention Center, ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

 • 01:05 pm - 01:10 pm

  การบรรยาย “บทบาทของ สสปน. ในการผลักดันศักยภาพเมืองผ่านงานแสดงสินค้า”

  place King Naresuan Exhibition and Convention Center, ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

  โดย ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

 • 01:10 pm - 02:10 pm

  การเสวนา เรื่อง “ โอกาส ศักยภาพความพร้อมของเมือง ในทุกมิติในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า“

  place King Naresuan Exhibition and Convention Center, ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

  โดย - รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - คุณปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้า จังหวัดพิษณุโลก

 • 02:10 pm - 02:20 pm

  สรุปประเด็นความพร้อมศักยภาพของเมือง

  place King Naresuan Exhibition and Convention Center, ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

 • 02:20 pm - 02:30 pm

  Q & A

  place King Naresuan Exhibition and Convention Center, ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

heart Supported by