reward What

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการ “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการได้รับทราบ และตระหนักถึงการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ เพื่อสร้างให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

calendar Agenda

Choose location to display agenda
 • 09:30 am - 10:30 am 60 Mins

  ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ

  place ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  clock 09:30 am - 10:30 am

 • 10:30 am - 12:00 pm 90 Mins

  การบรรยายหัวข้อ การพัฒนางานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
โดย ผู้แทนภาครัฐและเอกชน

  place ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  clock 10:30 am - 12:00 pm

 • 12:00 pm - 01:30 pm 90 Mins

  รับประทานอาหารกลางวัน

  place ห้องจูปิเตอร์ 4-13
  clock 12:00 pm - 01:30 pm

 • 02:00 pm - 02:30 pm 30 Mins

  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและชมนิทรรศการ

  place ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  clock 02:00 pm - 02:30 pm

 • 02:30 pm - 02:35 pm 5 Mins

  ชมวีดิทัศน์ รางวัลเลิศรัฐ

  place ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  clock 02:30 pm - 02:35 pm

 • 02:35 pm - 02:40 pm 5 Mins

  เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน

  place ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  clock 02:35 pm - 02:40 pm

 • 02:40 pm - 03:00 pm 20 Mins

  รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

  place ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  clock 02:40 pm - 03:00 pm

 • 03:00 pm - 03:30 pm 30 Mins

  พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2562 โดย รองนายกรัฐมนตรี และถ่ายรูปร่วมกัน

  place ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  clock 03:00 pm - 03:30 pm

heart Supported by